از هر کجای ایران باشید ما شما را دوست داریم

تفنگ M16