دستگاه دمنده و مکنده ایکس کورت مدل XQF02-500


Blower and suction device xcort model XQF02-500