ساندویج ساز کرکماز A811-04 فیروزه ای (اصلی) Korkmaz Toastema Turquoise


korkmaz a811-04