از هر کجای ایران باشید ما شما را دوست داریم

سیم جوش CO2 یک میلی متری بدون گاز ا کیلویی


CO2 welding wire without kilo gas