غذاساز کرکماز A447-11 فیروزه/کروم (اصلی)


korkmaz a447-11