از هر کجای ایران باشید ما شما را دوست داریم

قاشق شربت 12 نفره نی دار


Syrup spoons for 6 and 12 people