نورافکن سیار ماشین 20 وات کای کای


20 watt Kai Kai mobile car floodlight