از هر کجای ایران باشید ما شما را دوست داریم

نگین و مروارید چسبی مو